Кваліфікаційні роботи бакалаврів та Магістерські дисертації

Магістри 2017 бакалаври 2017бакалаври 2018Магістри 2018Магістри 2019бакалаври 2019 Магістри 2020 Бакалаври 2020
 Перелік Бакалаврських робіт

Розподілена інформаційна система з обробленням великих масивів даних

Автор: Холод Віктор Миколайович

Група: РА-51м

Керівник: к. т. н., доц., Мосійчук В. С.

Анотація: Магістерська дисертація: 70 с., 13 рис., 7 табл., 22 дж., 2 додатки Магістерська дисертація присвячена аналізу особливостей та можливостей оброблення великих обсягів даних в хмарних середовищах.
В роботі розглянуто моделі комунікації, протоколи і формати обміну даними між компонентами системи. Запропоновано архітектурний підхід для побудови розподіленої системи з можливістю незалежного масштабування компонентів.
Проведено аналіз відмінностей моделей надання хмарних послуг та типів розгортання хмарних середовищ. Запропоновано відповідний тип та модель.
Для проведення експерименту з можливості оброблення великих обсягів даних було сконфігуровано тестову інфраструктуру, розроблено сценарій тестування продуктивності хмарних середовищ DigitalOcean та AWS за допомогою навантажувальних тестів.
В рамках розділу охорони праці та цивільної безпеки було визначено основні потенційно небезпечні i шкідливі виробничі чинники під час виконання науково-дослідної роботи. Запропоновано технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни приміщень.
Ключові слова: хмарні платформи, Інтернет речей, інфраструктура, медичні системи, AWS, DigitalOcean.

Пояснювальна записка:     Завантажити

Перезентація:     Завантажити

Дослідження методів підвищення ефективності передачі даних у супутниковому радіоканалі з нелінійними спотвореннями

Автор: Цезарук Михайло Федорович

Група: РА-51м

Керівник: д.ф-м.н., професор., Калюжний О.Я.

Анотація: Робота містить 100 сторінок, 37 рисунків, 4 таблиці, 1 додаток. Було використано 9 джерел.
Мета роботи: Огляд нелінійних спотворень як явища та створення методики підвищення ефективності передачі даних у супутниковому радіоканалі з нелінійними спотвореннями, а також моделювання і симуляція створених рішень.
В роботі описані нелінійні спотворення як явище, їх параметри, вплив на якість передачі даних. Дані основні принципи моделювання нелінійних систем, розглянуті деякі моделі нелінійності, такі як поліноміальна модель, моделі Салеха, Горбанні, Раппа. Велика увага приділяється вимірюванню
експериментальних даних нелінійного підсилювача і подальшої екстракції параметрів різних моделей, використовуючи їх. Також у роботі описаний один із найефективніших методів боротьби з нелінійними спотвореннями – метод передспотворення. Визначені аналітичні рівняння для
передспотворювачів різних моделей.
Після синтезу передспотворювача створена модель супутникового радіоканалу і за її допомоги перевірено вплив нелінійності та компенсації на якість зв’язку, використовуючи параметр частоти бітових помилок. Також оцінено вплив відхилення кожного із параметрів моделі на якість передачі.
В останньому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Дана тема є досить актуальною, так як нелінійність одна із основних проблем радіозв’язку впродовж всього його існування.
Ключові слова: Нелінійні спотворення, супутникові системи, передспотворення, моделювання, ефективність передачі, підсилювачі потужності, визначення параметрів нелінійності.

Пояснювальна записка:     Завантажити

Перезентація:     Завантажити

Особливості оброблення даних медичних пристроїв та систем за концепцією Інтернету Речей

Автор: Резніченко Антон Володимирович

Група: РА-51м

Керівник: к. т. н., доц., Мосійчук В. С.

Анотація: Загальний обсяг магістерської дисертації складає 87 сторінок. Робота містить 15 рисунків, 10 таблиць. Список використаної літератури включає в себе 36 джерел, на які робляться посилання.
В роботі запропоновано реалізацію пристрою-приставки до вже існуючого медичного пристрою – вимірювача біоімпендансу ТОР-М1. Пристрій-приставка реалізований за концепцією Інтернету Речей. Було реалізовано апаратну та програмну частину. Пристрій-приставка має можливість використовувати хмарні сервіси для зберігання та візуалізації медичних даних пацієнтів. Також можливим є подальший аналіз великої кількості біомедичних даних пацієнтів для виявлення трендів та нових взаємодій між біомедичними показниками пацієнтів. Запропонований пристрій-приставка дозволяє значно покращити процес передачі, зберігання та візуалізації біомедичних показників пацієнтів.
Ключові слова: пристрій-приставка, біотелеметрія, Інтернет Речей, хмарний сервіс, медичні дані.

Пояснювальна записка:     Завантажити

Дослідження та реалізація можливостей використання мови програмування Java на мікрокомп’ютерах

Автор: Дідух Олександр Іванович

Група: РА-31м

Керівник: к. т. н., доц., Могильний С. Б.

Анотація: Об’єкт дослідження — сучасні високопродуктивні мікрокомп’ютерні пристрої, розвиток яких робить можливим використання високорівневої об’єктно орієнтованої мови програмування; високорозвинена технологія Java з метою виявлення оптимальних параметрів та конфігурації мікрокомп’ютерної cистеми. Мета дослідження — отримання результатів відносно використання мови програмування Java для створення програмного забезпечення мікрокомп’ютерів. Виявлення основних особливостей різних версій Java платформ для використання на мікрокомп’ютерах. Отримані результати — оцінка продуктивності роботи Oracle Java SE 8 (з JavaFX) та OpenJDK Java на мікрокомп’ютері Raspberry Pi; вплив частоти роботи процесора мікрокомп’ютера на швидкодію платформи Java; залежність швидкості роботи Java від мікрокомп’ютерної системи, що використовує багатоядерний процесор; оцінка характеристик платформ Java ME та Java SE; послідовність розробки програмного забезпечення для керування GPIO та створення веб-сервера з використанням технології Java Server Pages.

Анотація:    Завантажити

Пояснювальна записка:     Завантажити

Метод усунення ефектів реверберації звукових сигналів

Автор: Маринін Микола Миколайович

Група:  РА-31м

Керівник:  д.т.н., проф. Рибін О.І. (наук. консультант – Шпилька О.О.)

Анотація:В роботі розглянуто та досліджено методи усунення реверберації, методи моделювання реверберації в приміщенні та генерації штучної реверберації. Запропоновано метод на основі спектрального віднімання з використанням статистичної моделі Полака. Було розроблено програму на основі алгоритму спектрального віднімання для усунення пізньої реверберації та проведено оцінку точності усунення реверберації, розроблено алгоритм роботи програми з врахуванням ефектів кінцевої розрядності, що дасть змогу використовувати програму усунення реверберації на мобільних пристроях. Запропонований метод усунення реверберації дозволяє значною мірою подолати проблеми, що виникають при загальноприйнятих класичних методів та алгоритмів розв‟язання задачі усунення реверберації для звукових сигналів.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:     Завантажити 

Класифікація образів з використанням нормалізації сигналу «за рівнем»

Автор: Пелевін Сергій Олександрович

Група:  РА-31м

Керівник:  д.т.н., проф. Рибін О.І. (наук. консультант – к.т.н., доц. Каштанов С. Ф.)

Анотація: В роботі запропоновано модифікацію методу нормалізації еталонного сигналу «за рівнем» для класифікації двовимірних сигналів (образів). Розроблено алгоритм методу та його програмну реалізацію, проведено нормалізацію образів різного виду на основі різних функцій перетворення Адамара та косинусного перетворення. Проведені обчислення показали велику чутливість при класифікації сигналів (образів) одного класу (при наявності певних спотворень та адитивного шуму) та високу надійність при обчисленні «відстані» між сигналами різних класів.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:     Завантажити

Завадостійке вимірювання артеріального тиску

Автор: Сікорський Максим Вадимович

Група:  РА-31м

Керівник:  к.т.н., доц., Мосійчук В.С. (наук. консультант – к.т.н., доц. Каштанов С. Ф.)

Анотація:  В роботі запропоновано систему завадостійкого вимірювання параметрів артеріального тиску людину. Завадостійкість досягається шляхом поєднання двох методів вимірювання тиску в одній системі: осцилометричного методу з опорним каналом, заснованого на реєстрації просторово-рознесених пульсових сигналів, та тахоосцилографічного методу, заснованого на реєстрацій осциляцій в компресійній манжеті. Приведені результати дослідження роботи системи, яка показала досить високу точність вимірювання артеріального тиску в порівнянні з аускультативним методом, який використовувався як еталон.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Дослідження передачі та керування відеопотоком з використанням мікрокомп’ютерів

Автор: Тищенко Владислав Вадимович

Група:  РА-31м

Керівник:   к.т.н., доц., Могильний С.Б.

Анотація: В даній дипломній роботі виконане дослідження керування відеопотоком з використанням мікрокомп‘ютерів. Підставою для дослідження слугує наказ №298/2-c по РТФ від 11.03.2015. Сьогодні все більшої популярності набувають мікрокомп‘ютери. Все частіше пропонуються пристрої та системи для так званого Інтернету речей. Результатом виконання дипломної роботи очікується система керування відепотоком за допомогою мікрокомп‘ютера та пристрою на операційній системі Android, яка дозволяю с будь – якого Android пристроя підключитись до налаштованого мікрокомп‘ютера в мережі та приймати відеопотік від нього. 

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Go to top
 Перелік Бакалаврських робіт

 

Оцінювання біогідратності людини за векторним аналізом частотних параметрів біоімпедансу

Автор: Архипська Марія Олегівна

Група: РА-31

Керівник: д. т. н., проф., Шарпан О.Б.

Анотація: Дипломна робота складається з 67 сторінок, на яких розміщено 29 рисунків та
10 таблиць, а також додаток, у якому розміщений метод візуального скринінгу, що
надано для порівняння з методом біоімпедансного аналізу щодо доцільнішого
використання у роботі з біооб’єктами.
Метою є дослідження можливості комплексної оцінки гідратності організму
людини під час «сухого» голодування за вимірюванням параметрів електричного
біоімпедансу на різних частотах для поглибленого визначення динаміки
функціональних параметрів організму.
Об’єкт дослідження – динаміка функціонального стану організму людини на
різних етапах стресової ситуації за вимірюванням на декількох частотах.
Предмет дослідження – динаміки параметрів біогідратності організму людини
при послідовному циклі вимірювань електричного біоімпедансу на різних етапах
«сухого» голодування.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Оцінювання біогідратності людини за векторним аналізом частотних параметрів біоімпедансу

Автор: Гончарук Віктор Васильович

Група: РА-31

Керівник: к. т. н., доц., Могильний С.Б.

Анотація: Пояснювальна записка дипломної роботи на тему: «Голосове керування радіоелектронними пристроями» обсягом 68 сторінок містить 7 ілюстрацій, 3 таблиці та 24 бібліографічних посилання.
Метою дипломної роботи є побудова та дослідження роботи голосового керування із використанням Raspberry Pi та плати розпізнавання голосових команд EasyVR.
В роботі проаналізовано основні онлайнові та офлайнові методи розпі-знавання голосових команд, достовірність їх визначення, описано параметри, особливості методів, встановлення їх на Raspberry Pi.
В розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно шкід-ливих і небезпечних чинників, які мають місце при експлуатації пристрою.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Система автоматичного збору та обробки веб даних на базі сервера Raspberry Pi.

Автор: Зінченко Олександр Васильович

Група: РА-31

Керівник: ст. викладач Лубковський В.М.

Анотація: Дипломна робота складається з пояснювальної записки обсягом 77 сторінок, містить 33 ілюстрації, 5 таблиць, 8 посилання, 6 додатків.
Метою дипломної роботи є створення системи для збирання та оброблення даних з різних веб ресурсів, що може бути корисним, наприклад, для маркетингових компаній, або й звичайних підприємств яким необхідно отримати певні дані з сайтів інших компаній в автоматичному режимі.
В якості веб серверу обрано мікрокомп’ютер Raspberry Pi 3. Також створено та налаштовано веб клієнт який аналізує список веб-сайтів для отримання з них потрібних даних. Працездатність розробленої системи перевірено в порівнянні з платними аналогами.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Формування відеопотоку з використанням мікрокомп’ютера

Автор: Оркуша Лідія Дмитрівна

Група: РА-31

Керівник: к. т. н., доц., Могильний С.Б.

Анотація: Дипломна робота має обсяг 60 сторінок, що містять 5 ілюстрацій, 4 таблиці, 7 додатків та 5 джерел.
Метою роботи є реалізація системи передачі відеопотоку з мінімальною затримкою.
Метод дослідження – статистичний аналіз виміряних показників та програмування мікрокомп’ютера.
Апаратура – мікрокомп’ютер Raspberry Pi із встановленою ОС Raspbian та приєднаним модулем камери, ноутбук із ОС Windows 10, планшет із ОС iOS10.
Результатом роботи є реалізована в глобальній мережі система відеопотоку з використанням мікрокомп’ютера Raspberry Pi з мінімальною затримкою.
Ключові слова: Raspberry Pi, мікрокомп’ютер, відеопотік, камера.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Формування відеопотоку з використанням мікрокомп’ютера

Автор: Поліщук Роман Вікторович

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц. Сєдов С.О.

Анотація: Дипломна робота складається з 51 сторінки, на яких описано стандарти і методи шифрування в Wi-Fi мережах.
Технологія Wi – Fi використовується для організації безпровідних локальних комп’ютерних мереж, а також створення так званих гарячих точок високошвидкісного доступу в Інтернет. Безпровідні мережі володіють, в порівнянні з традиційними дротяними мережами, чималими перевагами.
Вибрано і рекомендовано оптимальний стандарт для захисту інформації і оптимальний метод шифрування повідомлень в Wi-Fi мережах на сьогоднішній день.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Пристрій управління насосним обладнанням системи водовідведення

Автор: Попов Олександр Владиславович

Група: РА-31

Керівник: ст.викл. Бондаренко Г.І.

Анотація: Дипломна робота має обсяг 79 сторінок, що містять 19 ілюстрацій, 11 таблиць, 6 додатків та 3 джерела.
Метою роботи є розробка пристрою керування насосним обладнанням системи водовідведення із підвищеною енергоефективністю.
Результатом роботи структурна схема пристрою, та розроблене програмне забезпечення.
Ключові слова: Пристрій керування, система водовідведення програмований логічний контролер, енергоефективність .

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Способи обміну даними в сенсорних мережах

Автор: Ружинська Ірина Владиславівна

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц. Мосійчук В.С.

Анотація: Дипломна робота: обсяг 52 сторінки, 26 зображень, 5 таблиць, 24 посилання.
Тема дипломної роботи – дослідження способів обміну даних у сенсорній мережі автономних вимірювальних модулів з активними електродами електро-імпедансної томографії.
Метою роботи є реалізація прототипу сенсорної мережі на основі активних електродів з вбудованими мікроконтролерами для електро-імпедансного томографа, аналіз протоколів обміну даними за критеріями складності реалізації та гнучкості конфігурації сенсорної мережі.
Розглянуто дротовий та бездротовий підходи для побудови сенсорної мережі, особливості підключення елементів і їх налаштування.
Ключові слова: томографія, безпровідна мережа, провідна мережа, інтерфейс, протокол, алгоритм

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Прямоходове імпульсне джерело живлення

Автор: Середін Андрій Павлович

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц.. Мовчанюк А.В.

Анотація: Дипломний проект на тему «Прямоходове імпульсне джерело живлен-ня» складається із 82 сторінок та містить 17 ілюстрацій, 7 таблиць, 5 крес-лень, до яких входять: схема структурна, схема електрична принципова, дру-кована плата, друкований вузол, креслення імпульсного трансформатора. До складу пояснювальної записки також входить 8 додатків: технічне завдання, схема структурна (А3), схема електрична принципова (А3), перелік елемен-тів, креслення друкованої плати (А3), креслення друкованого вузла (А3), специфікація друкованого вузла, креслення імпульсного трансформатора (А3).
Метою дипломного проекту є розробка малогабаритного прямоходового імпульсного блоку живлення із пошуком найбільш раціонального методу ро-зрахунку та виготовленням діючого макету.
При вирішенні поставленої у ТЗ задачі було розглянуто методики проек-тування імпульсних джерел живлення різних авторів (як вітчизняних, так і зарубіжних), визначено їх переваги та недоліки та обрано найбільш раціона-льний з точки зору результату метод, опрацьовано відповідний теоретичний матеріал на дану тематику.
Для проектування пристрою було використано середовище проектуван-ня плат ARES 7 та середовище проектування принципових електричних схем ISIS 7 програми САПР Proteus 7.1, аналітичне обчислювальне середовище Mathcad та засоби Microsoft Word.

Пояснювальна записка: Завантажити

Частотно-територіальне планування району транкінгового зв’язку

Автор: Попрожук Олександр Іванович

Група: РА-31

Керівник: к.т.н., доц.. Мовчанюк А.В.

Анотація: Дипломний проект складається із 60 сторінок, має 4 креслення формату А1.
Розроблена система компенсації ствола гармати, призначена для підвищення точності вогню на великі дистанції.
Суть запропонованого способу : на дуловому зрізі ствола встановлюється плоске дзеркало, а на протилежному кінці ствола, встановлюється точкове джерело модульованого випромінювання з широкою діаграмою спрямованості. Відбите від дзеркала зображення точкового джерела піддається круговій розгортці за допомогою рівномірно обертового оптичного клина і фокусується за допомогою об’єктиву на чотирьохплощадковий фотоприймач з ортогональним розташуванням чутливих площадок. Шуканий кут вигину ствола визначається по співвідношенню тривалості засвічень площадок фотодіода, виходячи з відомих конструктивних параметрів: фокусна відстань об’єктива, кута заломлення оптичного клина, швидкості розгортки.
Система компенсації використається як складова частина танку.
Вирішено питання конкурентоспроможності виробу й охорони праці при виробництві одного з вузлів.

Пояснювальна записка: Завантажити

 

Аналіз варіантів побудови мереж IP-телефонії в зонах проведення АТО

Автор: Пронь Олег Олегович

Група: РА-31

Керівник: к. т. н., доц., Сєдов С.О.

Анотація: Кваліфікаційна робота присвячена аналізу сервісу ІР-телефонії в мультисервісних мережах наступного покоління з комутацією пакетів та його застосування в зоні проведення АТО.
В даній кваліфікаційній роботі досліджені загальні характеристики та переваги сервісу ІР-телефонії, проаналізовано процес передачі голосових даних по мережам, які керуються протоколом ІР, розглянуті варіанти побудови мережі ІР-телефонії, та питання його обслуговування.
Стрімкий розвиток мережних-технологій привів до появи безлічі додаткових сервісів. Одним з таких сервісів є IP-телефонія. Під IP-телефонією розуміється технологія, що дозволяє використовувати публічну чи відомчу мережу для ведення переговорів з використанням інтернет протоколу, а також передачі даних і відео в режимі реального часу.
Ключові слова: мультисервісна мережа, комутація пакетів, протокол, сервер, цифрова автоматична телефонна станція.
Кваліфікаційна робота містить 75 сторінок, 19 рисунків та 1 таблицю. В роботі використано 17 науково-технічних видань.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Система контролю за пересуванням мобільних об’єктів з використанням корпоративної телекомунікаційної мережі

Автор: Чемериський Євген Геннадійович

Група: РА-32

Керівник: д.т.н., проф. Степанов М. М.

Анотація: В дипломній роботі розробляється система динамічного контролю за пересуванням мобільних об’єктів з використанням корпоративної телекомунікаційної мережі на прикладі ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
Ця система має централізовану архітектуру, яка управляється від центрального комп’ютера, на якому відбувається збір даних, отриманих від системи GPS-трекерів, їх аналіз та взаємодія з робочим місцем оператора.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Корпоративна мережа зв’язку

Автор: Ященко Юрій Вікторович

Група: РА-32

Керівник: ст.викл. Бондаренко Г.І.

Анотація: Дипломна робота на тему: «Корпоративна мережа зв’язку» виконана на 56 сторінках машинного тексту, що включають 25 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 12 бібліографічних посилань.
Мета дипломної роботи полягає в проектуванні корпоративної мережі зв’язку для підприємства.
В ході роботи були розглянуті основні методи проектування мереж та огляд систем моделювання.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Частотно-територіальне планування району транкінгового зв’язку

Автор: Афендіков Костянтин Володимирович

Група: РА-32

Керівник: ст.викл. Бондаренко Г.І.

Анотація: Дипломної роботи на тему «Частотно-територіальне планування району транкінгового зв’язку» виконано на 61 сторінках, що включають 10 ілюстрацій, 13 таблиць, 1 додатків та 27 бібілографічних посилань.
Мета дипломної роботи полягала в дослідженні особливостей проектування мережі транкінгового на ділянці Харків – Лисичанськ.
Були розглянуті існуючі системи транкінгового радіозв’язку, функції і технічні характеристики, застосовуваного стандарту, досліджено структуру мережі транкінгового зв’язку.
Було проведено розрахунок системи електроживлення і заземлювального пристрою для обраної базової станції. Проведений розрахунок розподілу електромагнітного поля показав, що для організації транкінгової мережі на ділянці Харків – Лисичанськ необхідно встановити 7 базових станцій.
Також наведені необхідні розрахунки по безпеці життєдіяльності та економіці.

Пояснювальна записка: Завантажити

Презентація: Завантажити

Перелік Бакалаврських робіт

Poзпiзнaвaння oб’єктiв зa дoпoмoгoю кaмepи мiкpoкoмп’ютepa

Автор: Любінецька Соломія Володимирівна

Група: РА-41

Керівник: к.т.н., доц. Мосійчук В.С.

Анотація: Диплoмнa poбoтa склaдaється з пoяснювaльнoї зaписки oбсягoм 55 стopiнoк, мiстить 14 iлюстpaцiї, 3 тaблиць, 19 джepeл тa 5 дoдaткiв.
Мeтoю диплoмнoї poбoти є aнaлiз мoжливoстeй poзпiзнaвaння oб’єктiв зa дoпoмoгoю кaмepи мiкpoкoмп’ютepa нa oснoвi вiдкpитoгo пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння.
Мeтoд дoслiджeння – вибip мeтoду мaшиннoгo нaвчaння в peзультaтi якoгo oтpимaнo гoтoву мoдeль для poзпiзнaвaння oб’єктiв нa зoбpaжeнняx.
Викopистaнa aпapaтуpa – мiкpoкoмп’ютep RaspberryPi iз пpиєднaним мoдулeм кaмepи вepсiї RaspberryPi Camera V2, нoутбук iз OС Windows 7.
Peзультaтoм poбoти є oтpимaнa мoдeль в peзультaтi нaвчaння нeйpoннoї мepeжi зa дoпoмoгoю якoї пpoвoдиться poзпiзнaвaння кoльopу свiтлa свiтлoфopiв нa зoбpaжeнняx.
Ключoвi слoвa: RaspberryPi, мiкpoкoмп’ютep, мaшиннe нaвчaння, кaмepa, нeйpoннi мepeжi.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Класифікація біологічних сигналів з використанням нейронної мережі

Автор: Андржієвська Марина Едуардівна

Група: РА-41

Керівник: К.т.н., доцент. Вчений секретар кафедри.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Удосконалення методу вимірювання ширини займаної смуги частот за критерієм відношення потужностей

Автор: Недзельський Олександр Юрійович

Група: РА-41

Керівник: Д.т.н., професор. Дружинін В.А.

Анотація: Даний дипломний проект містить 62 сторінок, 15 ілюстрацій, 4 таблиць, та 42 джерел.
Мета роботи: Удосконалення методів вимірювання ширини займаної смуги частот за критерієм відношення потужносте для широкосмугових та надширокосмугових систем.
Об’єкт дослідження: процес вимірювання ширини займаної смуги частот широкосмугових та надширокосмугових систем
Результатом роботи є отримання більш ефективного методу розрахунків ширини займаної смуги частот з використання широкосмугових та надширокосмугових систем.
Ключові слова: ширини займаної смуги частот, надширокосмугові системи, розширення спектра.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи та засоби дослідження електромагнітної сумісності  для вирішення задач частотного планування радіоелектронних засобів рухомої служби

Автор: Соколов Кирило Анатолійович

Група: РА-41

Керівник: Д.т.н., професор. Дружинін В.А.

Анотація: Пояснювальна записка складається з 90 аркушів, містить у собі 27 ри-сунків, 5 таблиць, один додаток та 56 бібліографічних найменувань за пе-реліком посилань.
У роботі описується проблема ЕМС у контексті вирішення задач час-тотного планування. Виокремлюється один з основних напрямів ЕМС — боротьба з радіозавадами. Детально розглядається проблема негативного впливу імпульсної завади на роботу радіоелектронних засобів. Запропо-новано, як засіб боротьби з даним типом завади використовувати метод компенсації. У результаті розраховано цифровий фільтр методом «вікна Кайзера».
Отримані результати можуть бути використанні при побудові різно-манітних систем, як складова частина, що забезпечує підвищення парамет-рів завадозахищеності даних систем.
Ключові слова: електромагнітна сумісність, ЕМС, імпульсна завада, боротьба з завадами, метод компенсації, радіочастотний ресурс, цифровий фільтр.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Система незалежного освітлення з використанням альтернативних джерел енергії

Автор:  Брославський Назар Михайлович

Група: РА-42

Керівник: С.н.с, доктор наук.  Степанов Микола Михайлович

Анотація: Пояснювальна записка складається з 78 сторінок, на яких розміщено 17 рисунків та 8 таблиць. У пояснювальній записці надається розробка структурної схеми, огляд сучасних рішень, конструкторський розрахунок, охорона праці.
Тема випускної кваліфікаційної роботи «Cистема незалежного освітлення з використанням альтернативних джерел енергії». В роботі розглянута система освітлення території .
Мета роботи: спроектувати раціональну систему освітлення території, з використанням альтернативних джерел енергії.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Математичне моделювання модуля на AD9361 у середовищі Matlab-Simulink

Автор:  Ганжуга Денис Андрійович

Група: РА-42

Керівник: Д.ф.-м. н., професор. Калюжний Олександр Якович

Пояснювальна записка:  Завантажити

Моделювання передачі інформації в мережах стандартів LTE засобами середовища Matlab-Simulink 

Автор:  Кугот Андрій Володимирович

Група: РА-42

Керівник: Д.ф.-м. н., професор. Калюжний Олександр Якович

Пояснювальна записка:  Завантажити

Веб-інтерфейс керування пристроями персонального моніторингу

 

Автор: Лавріненко Владислав Сергійович

Група: РА-42

Керівник: к.т.н., доц. Мосійчук В.С.

Анотація: Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці веб-інтерфейсу керування пристроями моніторингу як способу забезпечення спрощення персонального діагностичного обладнання та забезпечення нових функціональних можливостей системи. Зокрема забезпечення збереження даних в автоматичному режимі та в структурованому вигляді, накопичення даних з можливістю їх сукупного аналізу, застосування методів машинного навчання. В роботі досліджено існуючі варіанти інтерфейсів, вказано недоліки аналогів та обрано основні переваги веб-інтерфейсу. Викладено власні міркування з приводу структури бази даних та системи в цілому. Запропоновано варіант втілення в життя, з використанням проаналізованих та обраних засобів розробки.
Ключові слова: цифрові технології охорони здоров’я, веб-інтерфейс, медичні пристрої, система моніторингу, API, yii2.
Кваліфікаційна робота містить 68 сторінок, 35 рисунків та 5 таблиць. В роботі використано 22 джерела.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Бездротова мережа доступу малого населеного пункту на основі стандарту WiMAX

Автор:  Михайлюк Максим Вікторович

Група: РА-42

Керівник: Д.ф.-м. н., професор. Калюжний Олександр Якович

Пояснювальна записка:  Завантажити

Мережа ІР телефонії в задачах надзвичайних ситуаціях

Автор: Павленко Євген Вікторович

Група: РА-42

Керівник: С.н.с, доктор наук.  Степанов Микола Михайлович

Анотація: В даному дипломному проекті розглядається проектування корпоративної VoIP мережі на базі Asterisk з точки зору надзвичайних ситуацій. У проекті розглядається тенденції розвитку ATC IP – PBX, VoIP мережі інтернет телефонії. Також був зроблений розрахунок пропускної спроможності, міри використання каналу, характеристики використаного устаткування. Розглянуто питання безпеки: освітлення, занулення. Використання проектованої VoIP мережі повинне понизити витрати компанії на здійснення міжміських дзвінків.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Система моніторингу продуктів для Інтернету речей

Автор: Петрова Дарина Олександрівна

Група: РА-42

Керівник: к.т.н., доц. Мосійчук В.С.

Анотація:

Диплoмнapoбoтa мaє oбсяг 60 стopiнoк, щo мiстять 36iлюстpaцiй, 4 тaблицi, 7 дoдaткiв тa26 джеpел.Метoю poбoти є збеpеження iнфopмaцiї штpих-кoдiв в бaзi дaних, вивiд pезультaтiв нa html-стopiнку тa пoшук дaних в iнтеpнетi.Aпapaтуpa – мiкpoкoмп’ютеp Raspberrу Pi iз встaнoвленoю OС Raspbian тa пpиєднaним скaнеpoм.Pезультaтoм poбoти є pеaлiзoвaний пpистpiй з aвтoнoмним збеpеженням iнфopмaцiї штpих-кoду, a тaкoж oтpимaння дoдaткoвих пapaметpiв  пpи poбoтi з сaйтoм бaзи дaних.Ключoвi слoвa: Raspberrу Pi, мiкpoкoмп’ютеp, скaнеp, бaзa дaних, штpих-кoд.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи та засоби підвищення роздільної здатності об’єктів моніторингу в умовах багатопозиційної радіолокації

Автор: Проценко Олександр Сергійович

Група: РА-42

Керівник: Д.т.н., професор. Дружинін Володимир Анатолійович

 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Особливості розробки програмно-визначених радіосистем

Автор: Савчук Дмитро Євгенович

Група: РА-42

Керівник: к.т.н., доц. Мосійчук В.С.

Анотація:

Дипломний проект викладено на 40 сторінках, які містять 20 ілюстрацій 5 таблиць і 14 літературних джерел. Метою проекту є дослідження сучасних реалізацій технології SDR і виділення рекомендацій щодо їх побудови. Проведено дослідження літератури та проведено експеримент, який показує відносну легкість організації SDR-зв’язку. Ключові слова: система SDR, програмно визначені радіосистеми.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Радіоелектронна система виявлення рухомих об’єктів на основі масиву геоданих

Автор: Серга Андрій Вадимович

Група: РА-42

Керівник:  Д.т.н., професор. Дружинін Володимир Анатолійович

Анотація:

Метою даної роботи є розробка системи виявлення рухомих об’єктів на основі масиву геоданих.
Об’єкт дослідження: системи виявлення рухомих об’єктів на основі масиву геоданих.
Предмет: розробка системи виявлення рухомих об’єктів.
Робота складається з 5 розділів, в яких розглянуто аналогічні системи закордонного виробництва виявлення рухомих об’єктів різних типів, проаналізовано принципи їх роботи, приведено коротке порівняння. Розглянуто методи аналізу сейсмічних сигналів, досліджено їх природу та особливості. Розглянуто елементну базу для реалізації такої системи. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час роботи.
Дипломну роботу виконано на 65 сторінках, що містять 24 ілюстрацій, 9 таблиць, 15 використаних джерел та 1 додаток.
Ключові слова: система виявлення, масив геоданих, сейсмічні коливання.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методика розрахунку телекомунікаційної мережі мобільного оператора для забезпечення умов гарантованого прийому

Автор: Цимбаленко Іван Миколайович

Група: РА-42

Керівник:  С.н.с, доктор наук.  Степанов Микола Михайлович

 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Аналіз ефективності технології MIMO в мережах мобільного зв’язку 4G

Автор: Чорний Володимир Олексійович

Група: РА-42

Керівник: Д.ф.-м. н., професор. Калюжний Олександр Якович

Анотація:

В представленій роботі проведений аналіз роботи технології МІМО в системах мобільного зв’язку 4G. В середовищі Matlab і Simulink побудована схема роботи технології в мережі 4G зв’язку і проведені досліди, щодо  знаходження певних залежностей. А саме: аналіз залежностішвидкості передачі інформації, ємності системи і імовірності виникнення помилки, від різних параметрів. А також короткий опис стандартів, в яких може застосовуватися дана технологія. Вся ця інформація викладена на 40 сторінках і зображена на 40 рисунках. Також зроблені висновки, про ефективність використання даної технології в мережах зв’язку.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Перелік Магістрських робіт

Застосування ГІС-технологій для проектування мереж мобільного зв’язку поколінь 3G та 4G у програмному середовищі «Атол»

Автор: Верченко Олексій Сергійович

Група: РА-61м

 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи підвищення швидкодії автоматичного управління діаграмою спрямованості антен в рухомих системах радіозв’язку

Автор: Герасименко Андрій Олегович

Група: РА-61м

Керівник: Д.т.н., професор. Дружинін Володимир Анатолійович

 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Система двостороннього зв‘язку з використанням технології LoRa

Автор: Коваленко Сергій Миколайович

Група: РА-61м

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи та алгоритми покращення якісних характеристик радіолокаційних зображень об’єктів в умовах багатопозиційної локації

Автор: Кравцов Дмитро Ігорович

Група: РА-61м

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи реалізації перспективних енергозберігаючих технологій в телекомунікаційних мережах 4G та 5G

Автор: Киричик Роман Іванович

Група: РА-61м

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи розрахунку рівнів сигналів для прогнозування радіопокриття в мережах мобільного зв’язку поколінь 3G та 4G у програмному середовищі «Атол»

Автор: Єзерський Нікіта Валерійович

Група: РА-61м

Пояснювальна записка:  Завантажити

Перелік Магістрських робіт

Біоімпедансна інформаційна технологія підтримки режиму гемодіалізу

Автор: Архипська Марія Олегівна

Група: РА-71мп

Керівник: к.т.н., доцент Мосійчук В.С

Анотація:

Архипська М.О. Бiоiмпедансна iнформацiйна технологiя пiдтримки режиму
гемодiалiзу.Дисертацiя на здобуття магiстерського ступеня за спецiальнiстю 172 “Телекомунiкацiї
та радiотехнiка” (спецiалiзацiя “Радiозв‘язок та оброблення сигналiв”). – Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”, Київ, 2018.
Магiстерська дисертацiя складається з 92 сторiнок, на яких розмiщено 25  рисункiв та 20 таблиць. Також у додатках знаходяться публiкацiї за темою дипломної роботи.
Метою дипломної роботи є розробка орiєнтованої на пацiєнта бiоiмпедансної
технологiї пiдтримки режиму гемодiалiзу. Об’єкт дослiдження — процеси визначення методом бiоiмпедансометрiї динамiчно змiнюваного функцiонального стану гiдратностi у людей, що мають
ниркову недостатнiсть та отримують лiкування гемодiалiзом. Предмет дослiдження — методи, технологiї, що здатнi швидко забезпечити високу точнiсть отримання та оброблення параметрiв бiоiмпедансу тiла людини, щодо динамiки змiн функцiонального стану людини пiд час проведення процедури гемодiалiзу.
Ключовi слова: бiоiмпедансометрiя; гемодiалiз; ультрафiльтрацiя; “суха вага”; iнформацiйна технологiя.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методика формування сигнальної обстановки при створенні інформаційної мережі зв҆язку LTE

Автор: Афендіков Костянтин Володимирович

Група: РА-71мп

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методика побудови системи безперебійної передачі телевізійного сигналу в умовах взаємних завад

Автор: Бабак Павло Олександрович

Група: РА-71мп

Пояснювальна записка:  Завантажити

Високовольтне джерело живлення із мікроконтроллерним керуванням

Автор: Григораш Сергій Олегович

Група: РА-71мп

Пояснювальна записка:  Завантажити

Апаратне забезпечення телевізійного каналу прямого мовлення

Автор: Когут Владислав Євгенійович

Група: РА-71мп

Анотація:

Обсяг пояснювальної записки становить: 129 сторінок, яка включає в себе 18 ілюстрацій, 12 таблиць, 3 додатки та 13 джерел.ОБЛАДНАННЯ ТЕЛЕОСТУДІЇ, ЗВУКОЗАПИС, КІНОКАМЕРА, МІКШЕРНИЙ ПУЛЬТ, ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ, СИСТЕМА ХУДОЖНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ, АКУСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СТУДІЇАктуальність роботи обумовлена необхідністю, на вимогу замовника, створити телеканал прямого мовлення з покращеними характеристиками на відміну від існуючих та зменшити вартість.

Об’єктом розробки є телеканал прямого мовлення, що призначений для надання послуг телевиробництва, а також надання практичних знань в області телевиробництва студентам.

Метою роботи є розробка технічної документації для реалізації апаратно студійного комплексу телестудії, в якій буде враховано сучасні принципи та технології зйомки телепрограм, запису звуку. Завдання дослідження:

  1. Розрахувати акустичні параметри всіх робочих приміщень телестудії, їх систему звукоізоляції, систему освітлення.
  2. Провести аналіз новітніх технологій розвитку обладнання для телезйомки, і на його основі виконати  підбір обладнання АСК.

Наукова новизна одержаних результатів:

  1. Розроблено метод створення апаратно-студійного комплексу телестудії.
  2. Запропоновано технічне рішення для реалізації звукового тракту.

Результати магістерської дисертації були використані для створення та впровадження в апаратно-студійних комплексах та окремих його елементах на Кіностудії ім. Довженко.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи підвищення завадостійкості надширокосмугових систем радіозв҆язку

Автор: Кравцов Максим Олександрович

Група: РА-71мп

Пояснювальна записка:  Завантажити

Цифровий генератор квадратурних сигналів на основі ПЛІС

Автор: Ніколенко Дмитро Володимирович

Група: РА-71мп

Пояснювальна записка:  Завантажити

Радіо-інтерфейс доступу до мережі швидкісної передачі даних 5G 

Автор: Поліщук Роман Вікторович

Група: РА-71мп

Пояснювальна записка:  Завантажити

Цифрова система додавання інформації в аналоговий відеосигнал у системі  відеоспостереження спеціальнього призначення

Автор: Райз Максим Олександрович

Група: РА-71мп

Анотація:

Магістерська дисертація на тему: Цифрова система додавання інформації в аналоговий відеосигнал у системі відеоспостереження спеціального призначення.
Мета магістерської дисертації: Розробка цифрової системи додавання інформації в аналоговий відеосигнал в спеціальній системі відеоспостереження. Ця плата буде входити в спеціальні комплекси відеоспостереження.
Отримані результати: Було проведено розробку повного комплекту технічної документації, яка може бути реалізована в серійному виробництві.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Цифрова система імпульсно-фазового керування

Автор: Ушивець Дмитро Збігневич

Група: РА-71мп

Анотація:

Метою роботи є дослідження і розробка системи імпульсно-фазового керування для побутових приладів з двигунами постійного струму із застосуванням програмованих логічних інтегральних схем.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження виконані методами теорії автоматичного керування, цифрової обробки сигналів.

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в такому:
• розроблено оригінальне схемо-технічне рішення для системи імпульсно-фазового керування двигуном постійного струму із застосуванням ПЛІС;
• удосконалено програмні алгоритми формування зсунутих по фазі сигналів в ПЛІС.
Практична цінність результатів полягає в розробці досконаліших методик проектування систем імпульсно-фазового керування для побутових і електротехнологічних установок, і забезпеченні безпеки їх роботи.

Об’єктом досліджень є процеси схемо-технічного проектування і удосконалення схем.

Предметом досліджень є система імпульсно-фазового керування.
Робота містить 98 сторінок основного тексту, 2 таблиць та 24 рисунків.
Пояснювальна записка:  Завантажити

Автоматизована система збору даних для машинного навчання

Автор: Ялосоветський Валерій Ігорович

Група: РА-71мп

Керівник: к.т.н., доцент Мосійчук В.С

Анотація:

Метою роботи: дослiдження особливостей органiзацiї автоматичного збору
даних для застосування методiв машинного навчання.
Для досягнення поставленої мети необхiдно вирiшити наступнi задачi:
1. Органiзувати швидку передачу сигналу до сервера;
2. Розробити iнтерфейс перегляду та вводу iнформацiї;
3. Розробити елементи керування якi дозволяють коригувати та вводити данi про функцiональний стан пацiєнта;
4. Проаналiзувати та вилучити завади з сигналу;
5. Пiдготувати данi для застосування методiв машинного навчання.
Наукова новизна:
1. розроблено метод розбиття пульсограми на кадри з окремими ударами серця;
2. вперше було запропоновано оброблювати данi знятi з пульсометру на серверi з повною серверною обробкою та фiльтрацiю;
3. виконано оригiнальне дослiдження про виявлення зв’язку мiж розмiром пакету та кiлькiстю вимiрiв, якi можна передати до сервера.
Практична цiннiсть. Розроблено програмне забезпечення для автоматичної реєстрацiї бiосигналiв в структурованому виглядi з збереженням метаданих про функцiональний стан пацiєнта в момент реєстрацiї бiосигналiв та iншi дiагностичнi показники. Система може допомогти науковцям якi вдосконалюють методи дiагностування захворювань. Апробацiя роботи. Результати роботи доповiдались на студенськiй конференцiї “Науковi розробки радiотехнiчного факультету 2018”.
Об’єм та структура работи. Мiгiстерська дисертацiя складається з встпупу, п’яти роздiлiв, загальних висновкiв i додаткiв. Повний об’єм дисертацiї складає 71 сторiнку, включаючи 13 рисункiв i 19 таблиць. Перелiк посилань мiстить 32 позицiї.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи та засоби побудови системи IP-телефонії спеціального призначення

Автор: Пронь Олег Олегович

Група: РА-з71мп

Анотація:

Кваліфікаційна робота присвячена аналізу сервісу ІР-телефонії в мультисервісних мережах наступного покоління з комутацією пакетів та його застосування в зоні проведення АТО.
В даній кваліфікаційній роботі досліджені загальні характеристики та переваги сервісу ІР-телефонії, проаналізовано процес передачі голосових даних по мережам, які керуються протоколом ІР, розглянуті варіанти побудови мережі ІР-телефонії, та питання його обслуговування.
Стрімкий розвиток мережних-технологій привів до появи безлічі додаткових сервісів. Одним з таких сервісів є IP-телефонія. Під IP-телефонією розуміється технологія, що дозволяє використовувати публічну чи відомчу мережу для ведення переговорів з використанням інтернет протоколу, а також передачі даних і відео в режимі реального часу.
Ключові слова: мультисервісна мережа, комутація пакетів, протокол, сервер, цифрова автоматична телефонна станція.
Кваліфікаційна робота містить 75 сторінок, 19 рисунків та 1 таблицю. В роботі використано 17 науково-технічних видань.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Апаратно-програмний комплекс системи «Розумний будинок»

Автор: Чикало Віталій Богданович

Група: РА-з71мп

Анотація:

Сучасна людина пред’являє дуже високі вимоги до комфортності середовища існування:
Естетичні (дизайн і стиль інтер’єру, ландшафту, краса і функціональність навколишніх предметів);
Кліматичні (тепло, холод, чисте повітря);
Загальнопобутові(вода, газ, електрика, радіо, телебачення, інтернет, телефонний зв’язок, наявність кухонних машин і систем гігієни саун і ванн);
Вимоги до безпеки та контролю за нею (безпека житла, господарів будинку і їх близьких);
Вимоги до надійності складних систем (комп’ютери, домашні кінотеатри, посудомийні, пральні машини, мікрохвильові печі тощо)
В результаті інженерне оснащення квартир і котеджів неухильно ускладнюється, і росте кількість пристроїв, які беруть участь у формуванні цього середовища. Покладати на господаря житла управління всіма системами стає незручно, невигідно і небезпечно. Комплексна система керування житлом «розумний дім» бере на себе всю рутинну роботу з вирішення цієї заплутаної завдання, залишаючи людині тільки прийняття головних, «базових» рішень.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Сенсорна мережа системи «Розумний університет»

Автор: Ружинська Ірина Владиславівна

Група: РА-з71мп

Пояснювальна записка:  Завантажити

Аналіз впливу геометрії дроселя на добротність в ультразвуковому діапазоні частот

Автор: Середін Андрій Павлович

Група: РА-71мн

Керівник: к.т.н., доцент Мовчанюк А.В. 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Приймач діапазону 2 метра для спортивної радіопеленгації

Автор: Гончаров Денис Сергійович

Група: РА-з71мн

Керівник: к.т.н., доцент Мовчанюк А.В.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Перелік Бакалаврських робіт

Автоматизація тестування вбудованих систем

Автор: Кулуєв Андрій Уралович

Група: РТ-51-2

Керівник: к. т. н., доц., Мосійчук В. С.

Анотація:

Дипломна робота на тему «Автоматизація тестування вбудованих систем» виконано на 55 сторінках, що включать 5 ілюстрацій, 1 таблиць, 0 додатки та 9 бібліографічних посилань.

З стрімким розвитком технологій та виробництва різної електроніки з використанням керуючого мікроконтролера, з’являється необхідність в швидкому та автоматизованому тестуванні пристроїв. Це дозволить значно зменшити час виходу готового продукту та збільшує надійність цих пристроїв.

Метою дипломного проекту є дослідження доцільності та ефективності використання автоматизованої системи для тестування програмного забезпечення використовуємого в мікроконтролерах.

Для вирішення поставленої мети були розглянуті існуючі платні рішення, а також безкоштовні відкриті проекти.

Ключові слова: автоматизація тестування, тестування вбудованих систем.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Інтеграція мессенджерів в системи Інтернету речей

Автор: Шуляк Ілля Вадимович

Група: РТ-51-2

Анотація:

Інтеграція мессенджерів в системи Інтернету речей являється перспективним напрямом досліджень, оскільки відкриває інноваційні рішення в інформаційних технологіях.

Сучасні мессенджери мають дуже широкий функціонал та знаходять використання в самих різноманітних галузях: бізнес, маркетинг, сфера послуг, медицина та інше. Підтримка інтерфейсів прикладного програмування дає можливість використовувати чат боти, як повноцінну заміну мобільним додаткам, або сайтам. Мультиплатформенність дозволяє уникати багатьох проблем створення мобільних додатків та їх підтримки, що суттєво полегшує процес розробки.

Мета роботи – аналіз можливостей керування пристроїів Інтернету речей за допомогою сучасних месенджерів.

Щoб дoсягти пoстaвлeнoї мeти в poбoтi poзв’язaнo pяд нaступниx зaдaч:

1) Огляд можливостей сучасних чат-ботів та їх класифікація;

2) Порівняння апаратних та програмних засобів керування для реалізації інтеграції чат-ботів в системи Інтернет речей;

3) Створення чат-боту для керування платою NodeMCU.

Об’єкт дослідження: процес керування пристроями об’єднаних в Інтернет речей.

Предмет дослідження: керування платою NodeMCU за допомогою чат-боту telegram

Пояснювальна записка:  Завантажити

Удосконалення програмного забезпечення графічних адаптерів 

Автор: Никифоров Євгеній Михайлович

Група: РТ-51-2

Керівник: к. т. н., доц., Мосійчук В. С.

Анотація:

Зображення, які виводяться на монітор, зроблені з крихітних точок – пікселів. При найбільш поширених налаштуваннях дозволу, екран відображає більше мільйона пікселів, і комп’ютер повинен вирішити, що робити з кожним з них для створення зображення. Для цього йому потрібен перекладач – щось, що візьме двійкові дані з процесора і перетворить його на зображення, яке можна побачити. Якщо комп’ютер не має графічної можливості, вбудованої в материнську плату, цей переклад відбувається відеокартою. Звісно, стаціонарний комп’ютер чи ноутбук здатні функціонувати і без цього компонента, але це суттєво обмежує їхні можливості. Основною задачею відео адаптера є обробка графічних даних та вивід їх на екран монітора. Сюди входить не тільки розміщення та структура, але і ефекти всіляких об’єктів. Іншими словами, завдяки відеокарті комп’ютер спроможний обробляти графіку с великою швидкістю, суттєво покращувати якість зображення за допомогою різних технологій, які пропонує програмне забезпечення пристрою.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Автоматична система отримування даних метеорологічних супутників 

Автор: Шемшур Снргій Юрійович

Група: РТ-51-2

Керівник: к. т. н., доц., Мосійчук В. С.

Анотація:

Кожного дня ми, не задумуючись. отримуємо інформацію про погоду по телебаченню, радіо, з мережі Інтернет. Але перед тим як стати доступною метеорологічна інформація проходить досить значний шлях, починаючи від метеорологічних супутників і закінчуючи моделями передбачення очікуваної температури повітря.

Метою даної дипломної роботи є розробка системи, що здатна самостійно направити антену на рухомий супутник і отримувати з нього корисну інформацію.

Система буде складатися з пристрою слідкування за супутниками, приймального пристрою, що представляє з себе SDR під’єднаний до комп’ютера і персонального комп’ютера який виконує дві функції, а саме розрахунок траєкторії руху супутника по орбіті і передачі його моментального положення на небі, а також виступає в ролі демодулятора і декодера сигналу, що надходить з SDR.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Схема модулю VDI металошукача

Автор: Андрієнко Ілля Вадимович

Група: РА-г61-2

Керівник: к.т.н Лащевська Н.О.

 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування мереж рухомого радіозв’язку

Автор: Любиченко Максим Анатолійович

Група: РТ-г61-2

Керівник: Д.т.н., професор Дружинін Володимир Анатолійович

Анотація:

Пояснювальна записка складається з 79 аркушів, містить у собі 51 рисунок, 8 таблиць, 19 джерел.
В роботі було визначено напрями подальшого розвитку теоретичних та практичних засад оптимізації структур і параметрів сучасних бездротових систем для підвищення їх ефективності.
Виконано дослідження на основі використання методів і основних поло-жень теорії радіосистем та електрозв’язку, теоретичної радіотехніки, теорії випад-кових процесів, лінійної алгебри та матричного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного та комп’ютерного моделювання, а та-кож на основі експериментальних досліджень.
Отримані результати можуть бути використанні при побудові та покра-щенні вже існуючих мереж рухомого радіозв’язку.
Ключові слова: відношення сигнал/шум, багатопроменеве поширення хвиль, рознесений прийом, адаптивні системи, синтез.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методи структурного та параметричного синтезу бездротових систем та мереж зв’язку

Автор: Мазуренко Владислав Вікторович

Група: РТ-г61-2

Керівник: Д.т.н., професор Дружинін Володимир Анатолійович

Анотація:

Пояснювальна записка складається з 82 аркушів, містить у собі 53 ри-сунків, 11 таблиць, 23 джерела.
В роботі було проведено визначення напрямків підвищення ефективно-сті систем. Запропоновані в роботі методи аналізу та підвищення ефективно-сті дозволяють значно спростити процес визначення ефективності вже існу-ючих систем та оптимізувати синтез мереж зв’язку на етапі їх проектування.
З метою підвищення ефективності виконано дослідження систем безд-ротового зв’язку з використанням нових, запропонованих у роботі методів, а також основних теоретичних положень з галузі систем радіозв’язку, теорії радіотехніки та випадкових процесів в радіотехніці.
Запропоновані методи та отримані в роботі результати досліджень мо-жуть бути використані на етапі синтезу та для покращення вже існуючих ме-реж бездротових систем зв’язку.
Ключові слова: відношення сигнал/шум, ефективність бездротового зв’язку, узагальнені характеристики, розширений спектр, завадостійкість, не-стаціонарний канал зв’язку.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Імпульсне джерело живлення з синхронним випрямлячем

Автор: Лемеха Владислав Олександрович

Група: РТ-г61-2

Керівник:  к.т.н., Мовчанюк А.В.

Анотація:

До складу дипломного проекту «Імпульсне джерело живлення з синхронним випрямлячем» входить пояснювальна записка яка складається з 67 сторінок , 37 ілюстрацій, 10 таблиць та 5 креслень формату А2 (схема електрична принципова, схема структурна , кресленик друкованого вузла, складальне креслення друкованого вузла , 3D друкованого вузла)
В ході проектування було розроблено та промакетовано імпульсне джерело живлення з синхронним випрямлячем. Метою розробки є підвищення коефіцієнту корисної дії імпульсних джерел живлення та зменшення ваги та габаритів за рахунок зменшення радіаторів.
Було визначено оптимальну топологію розробки імпульсного джерела живлення , запропоновано варіанти керування синхронним випрямлячем та обрано оптимальний варіант.
В проекті було використано системи автоматизованого проектування Altium Desinger 17 , розрахунки проводились в програмі Mathcad. Для перевірки схемних рішень було використано програмний пакет Multisim 10.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Перелік Магістрських робіт

 

Охоронна система з розпізнаванням біооб’єктів

Автор: Купчик Василь Петрович

Група: РА-91мн

Керівник:  к.т.н., доцент Лащевська Наталія Олександрівна

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

 

Вихрострумовий віброметр

Автор: Лемеха Владислав Олександрович

Група: РА-91мн

Керівник:  к.т.н., доцент Мовчанюк Андрій Валерійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Особливості оброблення сигналів з використанням ресурсів графічних адаптерів

Автор: Никифоров Євгеній Михайлович

Група: РА-91мн

Керівник:  к.т.н., доцент Мосійчук Віталій Сергійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Програмне забезпечення дистанційного навчання з використанням месенджерів

Автор: Рободзей Максим Валерійович

Група: РА-91мн

Керівник:  к.т.н., доцент Мосійчук Віталій Сергійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Апаратна реалізація DSP сейсмометра

Автор: Стешенко Владлен Дмитрович

Група: РА-91мн

Керівник:  к.т.н., доцент Мовчанюк Андрій Валерійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

3D сканер

Автор: Шемшур Сергій Юрійович

Група: РА-91мн

Керівник:  ст. викладач Бондаренко Генадій Іванович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Децентралізований VoIP зв’язок з використанням методів блокчейн

Автор: Цимбаленко Іван Миколайович

Група: РА-81мн

Керівник:  Мосійчук Віталій Сергійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

Розпізнавання дорожніх знаків за допомогою нейронної мережі

Автор: Андржієвська Марина Едуардівна

Група: РА-81мп

Керівник:  к.т.н., доц. Сушко І. О.

Пояснювальна записка: Завантажити

Оброблення біомедичних сигналів за допомогою косинусного перетворення

Автор: Кисиленко Володимир Костянтинович

Група: РА-81мп

Керівник:  к.т.н., доц. Лащевська Н.О.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методика контролю стану систем радіозв’язку при впливі навмисних завад

Автор: Недзельський Олександр Юрійович

Група: РА-81мп

Керівник: асистент. Титенко О.Т. 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Методика підвищення точності пеленгації несанкціонованих джерел радіовипромінювання на основі теорії пасивних синтезованих апертур.

Автор: Соколов Кирило Анатолійович

Група: РА-81мп

Керівник: асистент. Титенко О.Т. 

Пояснювальна записка:  Завантажити

Гарантована передача інформації радіоканалами при відсутності альтернативних способів

Автор: Савчук Дмитро Євгенович

Група: РА-81мп

Керівник: Ст.викладач Першин Микола Олексійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

Магістерська дисертація присвячена аналізу проблем та перешкод, що виникають в процесі адитивного виробництва.

Автор: Кугот Андрій Володимирович

Група: РА-81мп

Керівник: К.т.н., доцент Мосійчук Віталій Сергійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

Підсилювач потужності для домашнього кінотеатру

Автор: Петрова Дарина Олександрівна

Група: РА-81мп

Керівник:  к.т.н., доц. Лащевська Н.О.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Антенна система ультраширокосмуго-
вого пеленгатора

Автор: Хомрач Олександр Геннадійович

Група: РА-81мп

Керівник:  К.т.н., доцент Мосійчук Віталій Сергійович

Пояснювальна записка:  Завантажити

Мобільна телевізійна студія каналу прямого мовлення високої якості

Автор: Лавріненко Владислав Сергійович

Група: РА-81мп

Керівник:  ст. викладач Бондаренко Г.І.

Пояснювальна записка:  Завантажити

Перелік Бакалаврських робіт

 

Система пеленгації і блокування каналів зв’язку з безпілотними апаратами

Автор: Демченко Іван Вольдемарович

Група:  РА-61-1

Керівник:  к.т.н., доц., Мосійчук В.С.

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Автономний SDR трансивер

Автор: Гільжинський Олег Русланович

Група: РА-61-1

Керівник:

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Радіометр бета-гама випромінювань

Автор: Калінін Микита Максимович

Група: РА-п71

Керівник: асистент Титенко Олександр Трохимович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Побутовий дозиметр.

Автор: Куций Ігнат Олександрович

Група: РА-п71

Керівник: асистент Титенко Олександр Трохимович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Системи безпеки, які використовують GSM канали

Автор: Павленко Богдан Вікторович

Група: РА-г61-1

Керівник: старший викладач Бондаренко Г.І.

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Трансвертер УКХ діапазону

Автор: Пархоменко Костянтин Віталійович

Група: РА-г61-1

Керівник: асистент Титенко Олександр Трохимович

Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Охоронна та пожежна сигналізація для офісного приміщення

Автор: Карпіна Олексій Олександрович

Група: РА-г61-1

Керівник: старший викладач Бондаренко Генадій Іванович


Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Пристрій стику з радіорелейною станцією

Автор: Будянський Роман Юрійович

Група: РА-г61-1

Керівник: старший викладач Бондаренко Генадій Іванович


Пояснювальна записка:  Завантажити

 

Малогабаритний пригнічувач сигналів мобільного зв’язку

Автор: Салюк Руслан Віталійович

Група: РА-г61-1

Керівник: старший викладач Бондаренко Генадій Іванович

Пояснювальна записка:  Завантажити