Магістерські дисертації

Розподілена інформаційна система з обробленням великих масивів даних

Автор: Холод Віктор Миколайович

Група: РА-51м

Керівник: к. т. н., доц., Мосійчук В. С.

Анотація: Магістерська дисертація: 70 с., 13 рис., 7 табл., 22 дж., 2 додатки Магістерська дисертація присвячена аналізу особливостей та можливостей оброблення великих обсягів даних в хмарних середовищах.
В роботі розглянуто моделі комунікації, протоколи і формати обміну даними між компонентами системи. Запропоновано архітектурний підхід для побудови розподіленої системи з можливістю незалежного масштабування компонентів.
Проведено аналіз відмінностей моделей надання хмарних послуг та типів розгортання хмарних середовищ. Запропоновано відповідний тип та модель.
Для проведення експерименту з можливості оброблення великих обсягів даних було сконфігуровано тестову інфраструктуру, розроблено сценарій тестування продуктивності хмарних середовищ DigitalOcean та AWS за допомогою навантажувальних тестів.
В рамках розділу охорони праці та цивільної безпеки було визначено основні потенційно небезпечні i шкідливі виробничі чинники під час виконання науково-дослідної роботи. Запропоновано технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни приміщень.
Ключові слова: хмарні платформи, Інтернет речей, інфраструктура, медичні системи, AWS, DigitalOcean.

Пояснювальна записка:     Завантажити

Перезентація:     Завантажити

 

 

Дослідження методів підвищення ефективності передачі даних у супутниковому радіоканалі з нелінійними спотвореннями

Автор: Цезарук Михайло Федорович

Група: РА-51м

Керівник: д.ф-м.н., професор., Калюжний О.Я.

Анотація: Робота містить 100 сторінок, 37 рисунків, 4 таблиці, 1 додаток. Було використано 9 джерел.
Мета роботи: Огляд нелінійних спотворень як явища та створення методики підвищення ефективності передачі даних у супутниковому радіоканалі з нелінійними спотвореннями, а також моделювання і симуляція створених рішень.
В роботі описані нелінійні спотворення як явище, їх параметри, вплив на якість передачі даних. Дані основні принципи моделювання нелінійних систем, розглянуті деякі моделі нелінійності, такі як поліноміальна модель, моделі Салеха, Горбанні, Раппа. Велика увага приділяється вимірюванню
експериментальних даних нелінійного підсилювача і подальшої екстракції параметрів різних моделей, використовуючи їх. Також у роботі описаний один із найефективніших методів боротьби з нелінійними спотвореннями – метод передспотворення. Визначені аналітичні рівняння для
передспотворювачів різних моделей.
Після синтезу передспотворювача створена модель супутникового радіоканалу і за її допомоги перевірено вплив нелінійності та компенсації на якість зв’язку, використовуючи параметр частоти бітових помилок. Також оцінено вплив відхилення кожного із параметрів моделі на якість передачі.
В останньому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Дана тема є досить актуальною, так як нелінійність одна із основних проблем радіозв’язку впродовж всього його існування.
Ключові слова: Нелінійні спотворення, супутникові системи, передспотворення, моделювання, ефективність передачі, підсилювачі потужності, визначення параметрів нелінійності.

Пояснювальна записка:     Завантажити

Перезентація:     Завантажити

 

 

Особливості оброблення даних медичних пристроїв та систем за концепцією Інтернету Речей

Автор: Резніченко Антон Володимирович

Група: РА-51м

Керівник: к. т. н., доц., Мосійчук В. С.

Анотація: Загальний обсяг магістерської дисертації складає 87 сторінок. Робота містить 15 рисунків, 10 таблиць. Список використаної літератури включає в себе 36 джерел, на які робляться посилання.
В роботі запропоновано реалізацію пристрою-приставки до вже існуючого медичного пристрою – вимірювача біоімпендансу ТОР-М1. Пристрій-приставка реалізований за концепцією Інтернету Речей. Було реалізовано апаратну та програмну частину. Пристрій-приставка має можливість використовувати хмарні сервіси для зберігання та візуалізації медичних даних пацієнтів. Також можливим є подальший аналіз великої кількості біомедичних даних пацієнтів для виявлення трендів та нових взаємодій між біомедичними показниками пацієнтів. Запропонований пристрій-приставка дозволяє значно покращити процес передачі, зберігання та візуалізації біомедичних показників пацієнтів.
Ключові слова: пристрій-приставка, біотелеметрія, Інтернет Речей, хмарний сервіс, медичні дані.

Пояснювальна записка:     Завантажити

 

 

Дослідження та реалізація можливостей використання мови програмування Java на мікрокомп’ютерах

Автор: Дідух Олександр Іванович

Група: РА-31м

Керівник: к. т. н., доц., Могильний С. Б.

Анотація: Об’єкт дослідження — сучасні високопродуктивні мікрокомп’ютерні пристрої, розвиток яких робить можливим використання високорівневої об’єктно орієнтованої мови програмування; високорозвинена технологія Java з метою виявлення оптимальних параметрів та конфігурації мікрокомп’ютерної cистеми. Мета дослідження — отримання результатів відносно використання мови програмування Java для створення програмного забезпечення мікрокомп’ютерів. Виявлення основних особливостей різних версій Java платформ для використання на мікрокомп’ютерах. Отримані результати — оцінка продуктивності роботи Oracle Java SE 8 (з JavaFX) та OpenJDK Java на мікрокомп’ютері Raspberry Pi; вплив частоти роботи процесора мікрокомп’ютера на швидкодію платформи Java; залежність швидкості роботи Java від мікрокомп’ютерної системи, що використовує багатоядерний процесор; оцінка характеристик платформ Java ME та Java SE; послідовність розробки програмного забезпечення для керування GPIO та створення веб-сервера з використанням технології Java Server Pages.

Анотація:    Завантажити

Пояснювальна записка:     Завантажити

Метод усунення ефектів реверберації звукових сигналів

Автор: Маринін Микола Миколайович

Група:  РА-31м

Керівник:  д.т.н., проф. Рибін О.І. (наук. консультант – Шпилька О.О.)

Анотація:В роботі розглянуто та досліджено методи усунення реверберації, методи моделювання реверберації в приміщенні та генерації штучної реверберації. Запропоновано метод на основі спектрального віднімання з використанням статистичної моделі Полака. Було розроблено програму на основі алгоритму спектрального віднімання для усунення пізньої реверберації та проведено оцінку точності усунення реверберації, розроблено алгоритм роботи програми з врахуванням ефектів кінцевої розрядності, що дасть змогу використовувати програму усунення реверберації на мобільних пристроях. Запропонований метод усунення реверберації дозволяє значною мірою подолати проблеми, що виникають при загальноприйнятих класичних методів та алгоритмів розв‟язання задачі усунення реверберації для звукових сигналів.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити 

Класифікація образів з використанням нормалізації сигналу «за рівнем»

Автор: Пелевін Сергій Олександрович

Група:  РА-31м

Керівник:  д.т.н., проф. Рибін О.І. (наук. консультант – к.т.н., доц. Каштанов С. Ф.)

Анотація: В роботі запропоновано модифікацію методу нормалізації еталонного сигналу «за рівнем» для класифікації двовимірних сигналів (образів). Розроблено алгоритм методу та його програмну реалізацію, проведено нормалізацію образів різного виду на основі різних функцій перетворення Адамара та косинусного перетворення. Проведені обчислення показали велику чутливість при класифікації сигналів (образів) одного класу (при наявності певних спотворень та адитивного шуму) та високу надійність при обчисленні «відстані» між сигналами різних класів.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Завадостійке вимірювання артеріального тиску

Автор: Сікорський Максим Вадимович

Група:  РА-31м

Керівник:  к.т.н., доц., Мосійчук В.С. (наук. консультант – к.т.н., доц. Каштанов С. Ф.)

Анотація:  В роботі запропоновано систему завадостійкого вимірювання параметрів артеріального тиску людину. Завадостійкість досягається шляхом поєднання двох методів вимірювання тиску в одній системі: осцилометричного методу з опорним каналом, заснованого на реєстрації просторово-рознесених пульсових сигналів, та тахоосцилографічного методу, заснованого на реєстрацій осциляцій в компресійній манжеті. Приведені результати дослідження роботи системи, яка показала досить високу точність вимірювання артеріального тиску в порівнянні з аускультативним методом, який використовувався як еталон.

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Дослідження передачі та керування відеопотоком з використанням мікрокомп’ютерів

Автор: Тищенко Владислав Вадимович

Група:  РА-31м

Керівник:   к.т.н., доц., Могильний С.Б.

Анотація: В даній дипломній роботі виконане дослідження керування відеопотоком з використанням мікрокомп‘ютерів. Підставою для дослідження слугує наказ №298/2-c по РТФ від 11.03.2015. Сьогодні все більшої популярності набувають мікрокомп‘ютери. Все частіше пропонуються пристрої та системи для так званого Інтернету речей. Результатом виконання дипломної роботи очікується система керування відепотоком за допомогою мікрокомп‘ютера та пристрою на операційній системі Android, яка дозволяю с будь – якого Android пристроя підключитись до налаштованого мікрокомп‘ютера в мережі та приймати відеопотік від нього. 

Анотація:     Завантажити

Пояснювальна записка:    Завантажити

Go to top